Vilkår for korttidsleie av salgsboks i Pop Up marked og drop in area.

1          Overtakelse

Leieobjektet overtas ryddet og rengjort, og for øvrig i den stand det befinner seg.

2          Leie – betaling

 • Dersom avtalt leieperiode er kortere enn 3 – tre – måneder, forfaller hele leiesummen til betaling forskuddsvis før leieobjektet overtas. For leieavtaler med varighet lengre enn 3 – tre – måneder, gjelder forskuddsvis betaling per kvartal.
 • Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto.
 • Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring.
 • Eventuell avbestilling må skje senest 3 – tre – dager før overtakelse. Ved senere avbestilling belastes leie for avtalt leieperiode inntil 3 dager.
 • Avbestilling som skjer før 3 –tre– dager før overtakelse kan refunderes mot et administrasjonsgebyr stort kr. 390,- eks. mva
 • Booking av areal i tilknytning til arrangement i Veitas regi er bindende og refunderes ikke.
 • Vær obs på at dersom booking av minibutikk i en arrangementsperiode gjelder kun èn dag, har utleier anledning til å prioritere leietakere som ønsker lengre sammenhengende leietid.

3          Bruk av leieobjektet

 • Leietaker plikter å behandle leieobjektet med aktsomhet.Eventuell endring i bruk av boksen i forhold til det som var avtalt ved bestilling må forhåndsavtales med utleier.
 • Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som sjenerer andre leietakere, naboer eller kunder ved støv, støy, lukt, rystelse eller lignende. Røyking er ikke tillatt i leieobjektet. Utgifter ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold er leietakers ansvar.
 • Leietaker må besørge renhold i egen boks og ev. omliggende eksponeringsareal som disponeres av leietaker.
 • Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning.  I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning.
 • Leietaker kan ikke benytte eiendommens fellesarealer til eget formål (for eksempel salg, oppslag, lagring og lignende).

4          Forsikring

 • Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret.
 • Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold.

5          Brann/destruksjon

Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet, kan utleier erklære seg fri fra alle rettigheter og forpliktelser under leieavtalen.

6          Fraflytting

 • Leietaker skal etter endt leieperiode tilbakelevere leieobjektet ryddet og rengjort.
 • Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Avfall og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta, kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning.

7          Fremleie

Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, er ikke tillatt.

8          Særlige bestemmelser

Veitas felles åpningstid er for tiden mandag-fredag 0900-1800 og lørdag 1000-1700.  Byparken (hele plan Tre) har imidlertid også åpent på enkelte søndager kl 12:00–16:00/ 18:00 (desember). Leietaker på Plan Tre plikter å holde sin virksomhet åpen i en kjernetid regnet fra kl 11:00 til kl 17:00 mandag-fredag, fra 10:00 til kl 16:00 lørdag og –dersom bookingen også gjelder for søndag, kl 12:00–16:00.

9        Smittevern

Leietaker plikter å ivareta de til en hver tids gjeldende smittevernsregler nedsatt av FHI i sitt salgsområde og leieareal. Vi oppfordrer til aktsomhet og aktiv informasjon til deres kunder.